Medarbetarundersökning

MEDARBETARUNDERSÖKNING – DITT FÖRÄNDRINGSVERKTYG

Ett företags framgång kan kopplas till medarbetarnas välmående och engagemang. Därför väljer många företag att arbeta kontinuerligt med medarbetarundersökningar. Syftet är vanligtvis att kunna följa upp medarbetareupplevelsen och få insikt i vad som behöver utvecklas och förändras men också vad som fungerar bra och kan ses som verksamhetens styrkor. Medarbetarundersökningen utgör ofta grunden till det interna arbetet med bland annat arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarengagemang. Därför är det också fördelaktigt att se medarbetarundersökningen som ett återkommande inslag i årshjulet.

Modernisera er feedback – Snabba pulsmätningar för löpande dialog

Vi har förvärvat GreatRate vilket innebär att vi stärker vårt medarbetarerbjudande ännu mer. Just nu kan du testa på en pulsmätning gratis i 14 dagar.

Läs mer
Anneli Malaguti Origo Group
Anneli Malaguti
Fredrik Knutsson Origo Group
Fredrik Knutsson
Ted Origo Group
Ted Axelsson
Maria Lindmark Origo Group
Maria Lindmark

Så arbetar vi med medarbetarupplevelse

Origo Group är ett av Sveriges ledande insikts- och undersökningsföretag. I över 20 år har vi stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag som resulterat i operativa förbättringar och strategisk utveckling. Genom att följa upp medarbetarupplevelsen får ni insikt i vad som behöver utvecklas och förändras men också vad som fungerar bra och kan ses som verksamhetens styrkor. En viktig del av vårt erbjudande är också att tillgängliggöra och visualisera data så att det blir lätt att ta till sig.

Behöver du hjälp med
er medarbetarundersökning?

Origo Group är en helhetsleverantör av medarbetarundersökningar. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att förstå vad som är väsentligt genom att leverera användarvänliga rapporter och systemlösningar, något som våra kunder ofta uppskattar. Vi lyfter fram starka och svaga sidor och lägger stor vikt vid slutsatser och rekommendationer.

Vi kan hjälpa er med medarbetarundersökningens alla delar och förutom att få tillgång till våra konsulters spetskompetens inom medarbetarundersökningar tillhandahåller vi även en bank med enkätfrågor som vi vet fungerar och som är validerade. Vi erbjuder även:

  • Ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
  • Kundanpassade lösningar – olika verksamheter ställer olika krav på innehåll och genomförande
  • Effektiva arbetssätt och verktyg, vilket ger våra kunder mer tid åt resultatuppföljning och löpande förbättringsarbete
  • Erfarna konsulter för rådgivning med gedigen erfarenhet av medarbetarundersökningar
  • Benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått
  • Systemlösningar och visualisering av data

Medarbetarundersökningens
olika områden

Våra medarbetarundersökningar tar alltid utgångspunkt i organisationens vision, affärsidé, mål, strategier och gemensamma värderingar. På Origo Group har vi en uppsättning väl testade frågor som vi vet har betydelse för motivationen och arbetsglädjen. Frågor som ur olika perspektiv mäter hur medarbetarnas uppfattar sin arbetssituation och sina förutsättningar att bidra och att utvecklas. De baserar sig framförallt på klassiska motivationsteorier, men tar även sin utgångspunkt i forskning och praktiska erfarenheter gällande organisationskulturer.

Ledarskapsindex  – ett verktyg för bättre ledarskap

Att ledarskapet har en påverkan på medarbetarengagemanget är ingen nyhet. Ett starkt ledarskap har en direkt koppling till engagemanget hos era medarbetare, vilket också i slutändan påverkar kundupplevelsen av ert företag. Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för utvärdering av ledarskapet där ett ledarskapsindex hjälper er att visa vilka områden som är viktiga för cheferna att fokusera på.

Förutsättningar för ledarskap – en del av medarbetarundersökningen

Många fokuserar på att samla in medarbetarnas åsikter i medarbetarundersökningen men det är minst lika viktigt att se över chefernas förutsättningar för ledarskapet. Har era chefer rätt verktyg för att utföra sitt arbete?  Är chefsuppdraget tydligt? Vi hjälper er att ta reda på det i medarbetarundersökningen. 

eNPS som en del av medarbetarundersökningen

Employee Net Promoter Score® (eNPS) mäts genom en enda fråga ”Hur troligt är det att du rekommendera ditt företag som arbetsgivare till en vän eller bekant?” och kan enkelt inkluderas som en del i en större medarbetarundersökning eller en kortare pulsmätning. Frågan ställs på en skala 0 till 10 där de som svarar 9 och 10 räknas som ambassadörer, de som svarar 0-6 räknas som kritiker, och de som svarar 7 och 8 räknas som passiva. Värdet på eNPS får man genom att ta andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Ett eNPS-värde kan därmed variera från -100 till +100. 

MMI – Motiverad medarbetarindex

En medarbetarundersökning resulterar oftast i någon form av övergripande index som ger en indikation kring resultaten. MMI (Motiverad MedarbetarIndex) består av fyra övergripande frågor och används av en rad olika företag och organisationer i olika branscher. Det möjliggör i sin tur benchmark mot andra vilket ofta brukar vara efterfrågat.

Många använder också begreppet NMI (Nöjd MedarbetarIndex) som är ett övergripande mått på medarbetarnas nöjdhet. Våra konsulter hjälper er att se över lämpliga index för just er medarbetarundersökning.

Att arbeta med resultatet av en medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningens resultat möjliggör förändring och utveckling och vi guidar er rätt i arbetet och hjälper er att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser har stor genomslagskraft.

En undersökning kommer till sin fulla rätt när man som organisation aktivt börjar agera utifrån resultaten. Därför bistår vi gärna som stöd i olika former:

Bollplank och rådgivare i implementeringsfasen

Vi ställer gärna upp och är bollplank och rådgivare till chefer/medarbetargrupper som vill ha hjälp att tolka resultaten från medarbetarundersökningen eller att ta fram handlingsplaner med medarbetarundersökningen som grund. Vi kan identifiera områden där det krävs specifika stöd och där vi medverkar till förslag på insatser.

Utbildning för chefer och HR-personal

Vi är ofta inblandade i efterarbetet genom exempelvis utbildning för chefer och HR-personal som ska ta om hand om medarbetarundersökningen och arbeta med rapporter och workshops för åtgärdsprioritering. En utbildning kan vara uppdelad i olika block – både före och efter medarbetarundersökningen. I detta arbete kan det vara lämpligt att utgå från den arbetsguide som Origo Group erbjuder i samband med genomförandet av medarbetarundersökningarna.

Case: Coor Medarbetarundersökning

Coor är ett börsnoterat facility managementbolag och en av de största aktörerna på den nordiska marknaden. Varje år genomför Origo Group årliga medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Mätningarna är samordnade vilket betyder att de genomförs, analyseras och rapporteras samtidigt och på ett enhetligt sätt inom de nordiska länderna.

Läs mer