Hög tillväxtvilja i svenska företag

Landets företagare har en ljus syn på framtiden, 83 procent vill växa i någon grad. Tillväxtviljan skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet. Störst är tillväxtviljan i Kalmar län, Norrbotten och Skåne. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som Origo Group genomfört på uppdrag av Almi.

Den positiva synen på tillväxt grundar sig på att företagen ser goda möjligheter på marknaden och att det finns en efterfrågan på företagets produkter och tjänster som motiverar expansion. Närmare hälften av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden och en lika hög andel uppger att de under de kommande tre åren har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

Sju av tio företag tror att de kommer att vara fler anställda inom tre år. Endast tre procent tror att de kommer att minska antalet medarbetare. Företagen i Kalmar län, Jämtland och Västerbotten har högst ambition att nyanställa.

På frågan om vad som är den viktigaste trenden just nu att utnyttja för att växa handlar många av svaren om hållbarhet, miljö och klimat. Intresset för att satsa hållbart ligger också på en hög nivå.

https://www.almi.se/kunskapsbanken/­undersokningar/tillvaxtkartlaggning-2019/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev