Branscher

Det handlar om data

Vår kompetens som undersökningsföretag är bred inom en rad olika områden, branscher och undersökningar. Vi är en helhetsleverantör inom datainsamling, analys, visualisering och systemutveckling. Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från syftet och målgruppen. Vad vill vi uppnå med undersökningen och vilka ingår i målgruppen? Utifrån dessa grundpelare väljer vi metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid.

fastighet
hälso- och sjukvård
kommuner/regioner
skola och utbildning
konsument
trafik

Fastighet

Origo Group genomför regelbundet undersökningar bland hyresgäster hos fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler. Vanliga uppdrag är exempelvis kundundersökningar (NKI), varumärkesundersökningar, in- och avflyttningsundersökningar, bostadsköundersökningar, områdesvärderingar samt nyproduktionsstudier. Vårt uppföljningssystem LiveSteps, vars syfte är att hjälpa våra kunder att få nöjdare hyresgäster, har i nuläget runt 1300 användare som arbetar aktivt med resultaten i form av handlingsplaner och trenduppföljningar.

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Att ta reda på invånares, patienters och anhörigas erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården är en viktig källa för att systematiskt kunna förbättra vården. Origo Group har mångårig erfarenhet inom detta område – såväl för regioner och myndigheter som privata vårdbolag. Resultaten från våra undersökningar utgör konkreta underlag för uppföljning och verksamhetsutveckling inom områden så som bemötande, information och delaktighet. Resultaten från våra undersökningar blir viktiga beslutsunderlag på såväl nationell, regional som lokal nivå för att vidareutveckla vården.

Läs mer

Kommuner och regioner

För kommuner och regioner gör vi kundundersökningar och marknadsundersökningar som syftar till att mäta kvalitet och effektivitet inom skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Eftersom offentlig verksamhet inte har ekonomisk avkastning eller lönsamhet som naturliga nyckeltal används producerad ”nytta” som alternativt mått. Mätningarna av upplevd kvalitet eller servicenivå, till exempel Nöjd Kundindex, NKI, blir mått på den nytta som produceras och används för styrning och uppföljning av verksamheten. Vi genomför också årligen ett stort antal medarbetarundersökningar åt kommuner och regioner där HME ofta används som ett viktigt nyckeltal.

Läs mer

Skola och utbildning

Origo Group är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola. Det fria skolvalet har inneburit en ökad konkurrens om barnen/eleverna såväl mellan förskolor/skolor inom en kommun mellan kommunala eller fristående alternativ som mellan kommuner. Varje år genomför vi över 600 000 intervjuer och enkäter med elever, vårdnadshavare och lärare inom såväl kommunala som fristående förskolor och skolor med frågor om hur de upplever kvaliteten i förskolan/skolan, varför man väljer en viss förskola/skola och hur många som kan tänkas välja en viss förskola/skola eller program i framtiden (elevprognoser).

Läs mer

Konsument

Konsumenter, opinionsbildare och lagstiftare ställer allt högre krav på de varor och tjänster som produceras och konsumeras. Vår kompetens används ofta för att, via kundanpassade marknadsundersökningar, mäta konsumenternas preferenser över hela produktlivscykeln (från idé till lanseringsutvärdering). Med våra metoder tillhandahåller vi robusta beslutsunderlag för strategisk marknadspositionering mot rätt segment och målgrupp.

Läs mer

Trafik

På Orgio Group är vi experter på att förstå och kartlägga resenärers kundbehov utmed hela kundresan. Vi är verksamma inom den privata, såväl som den offentliga sektorn i Sverige och övriga Europa. Med fokus på era resenärers behov erbjuder vi skräddarsydda undersökningar som skapar insikter och ger er möjligheten att agera kunddrivet utmed era interaktionspunkter med resenärerna. Vi designar undersökningar som visas när resenärerna interagerar med trafikoperatören, i digitala och fysiska köpkanaler (app, webb, resebutik, säljsamtal och ombud).

Läs mer