Hälso- och sjukvård

Vi mäter upplevelsen av sjukvården

Att ta reda på invånares erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården är en viktig källa för att kunna förbättra vården. Vi på Origo Group har mångårig erfarenhet inom vårdområdet – såväl för regioner och myndigheter som privata vårdbolag. Resultaten från undersökningarna utgör konkreta underlag för uppföljning och verksamhetsutveckling inom områden så som bemötande, information och delaktighet.

Nationell patientenkät

De senaste åren har vi genomfört Nationell Patientenkät – nationella patientundersökningar och patientenkäter för samtliga regioner i landet. Resultaten från den typen av undersökningar blir viktiga beslutsunderlag på såväl nationell, regional som lokal nivå för att vidareutveckla vården.

Vårdundersökningar för att genomföra förbättringar

Behöver ni hjälp med undersökningar inom personlig assistans, hemvård, daglig verksamhet, socialpsykiatri, BB/förlossning eller beroendeverksamhet?

Genom vår mångåriga erfarenhet inom dessa områden har vi god kunskap om vilka frågor som är lämpliga att ställa i respektive målgrupp. I uppföljningen kommer vi med tydliga rekommendationer på vilka områden som bör förbättras.

Fånga patienten redan i väntrummet

Missa inte tillfället att fånga in patienters åsikter redan i väntrummet! I samband med ett vårdbesök erbjuder vi väntrumsundersökningar med läsplattor. Resultaten redovisas direkt via en webbportal med behörigheter. I systemet kan vårdenheten ta del av patientomdömen med jämförelser mot andra vårdverksamheter och sätta upp handlingsplaner.

Medarbetarundersökning

Vi genomför medarbetarundersökningar, både för regioner och för andra offentliga och privata vårdföretag. Inom detta område har vi möjlighet att identifiera samband mellan medarbetares trivsel och engagemang på arbetsplatsen kontra patientnöjdhet.

Kapacitet att genomföra stora datainsamlingar

Dags för en större undersökning? Vi på Origo Group har kapaciteten att genomföra stora datainsamlingar med många brukare och patienter som målgrupp. Genom vårt system Pilen erbjuder vi en automatiserad och säker insamlingsprocess. Enkätsvaren från de olika insamlingskällornas samlas och presenteras i såväl webbportal som skriftliga resultatrapporter. Förutom Pilen kan vi även erbjuda vårt visualiseringsverktyg OriGoLive.

Case

Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.

Läs mer

Nyhetsarkiv