Integritetspolicy

Origo Group följer dataskyddsförordningen GDPR och för oss är din personliga integritet och vår hantering av dina personliga uppgifter viktig.

Intro

Origo Group är verksamt inom EU och följer dataskyddsförordningen (2016/679) eller GDPR, liksom även andra tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Origo Group följer även uppförandekoderna från tillämpliga marknads- och opinionsundersökningsorganisationer, inklusive, men inte enbart, ESOMAR (www.esomar.org).

Vår integritetspolicy beskriver hur vi på Origo Group AB med dotterbolag (“Origo Group”) använder uppgifter om dig som deltar i våra undersökningar samt besöker vår webbsida. Denna integritetspolicy gäller personer som är bosatta i alla länder i hela världen. Origo Group har upprättat rutiner som är förenliga med denna policy, och kommer att begära att samarbetspartners gör detsamma. Enkäter som samlas in och hanteras av Origo Groups uppdragsgivare omfattas inte av denna integritetspolicy.

För dig som blivit kontaktad för att delta i en undersökning:

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Enskilda personer deltar i undersökningar som genomförs på uppdrag av Origo Groups kunder. I de flesta fall är Origo Groups kunder personuppgiftsansvariga och Origo Group kommer enbart att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, på begäran av en personuppgiftsansvarig. För vissa typer av undersökningar är istället Origo Group personuppgiftsansvarig, i sådana fall kommer vi att informera dig om detta.

Deltagande i Origo Groups undersökningar är alltid frivilligt. Du kan avsluta en undersökning när som helst, till exempel om du inte vill svara på en fråga.

Dina personuppgifter kan användas för ett antal olika ändamål, som beskrivs i samband med en enkät, vid en intervju eller motsvarande. Om du önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta oss enligt vad som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan.

De personuppgifter som behandlas kan inkludera kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och annan liknande information som behöver behandlas för uppdraget i fråga. Personuppgifter som behandlas har alltid ett syfte kopplat till den aktuella undersökningen, vanligtvis intresseavvägning, allmänt intresse eller genom samtycke.

Personuppgifter kan frivilligt ha lämnats av dig till Origo Group, eller tillhandahålls från våra uppdragsgivare eller andra databasägare, eller samlats in av Origo Group från offentliga källor. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

I vissa undersökningar kan det hända att Origo Group samlar in känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter om politiska åsikter, religiös tro eller filosofiska övertygelser, hälsa eller annat. Om Origo Group samlar in känsliga personuppgifter om dig, kommer Origo Group alltid att inhämta ditt uttryckliga samtycke till denna behandling.

När har Origo Group rätt att behandla dina personuppgifter?

Origo Group har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra uppdragsgivare berättigade intressen eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Origo Group har också rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till att sådan behandling sker.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter används av Origo Group och Origo Groups personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag, myndigheter eller andra organisationer, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Resultaten från den undersökning du är med i kommer att levereras till vår uppdragsgivare som har beställt den specifika undersökningen. Individuellt identifierbar information kommer däremot inte att ges till uppdragsgivare som har beställt undersökningen eller annan tredje part.

Om deltagande i en enkätundersökning eller annan aktivitet innebär att personuppgifter görs tillgängliga för någon tredje part utöver Origo Group och Origo Groups personuppgiftsbiträden kommer Origo Group endast att dela dina personuppgifter om du uttryckligen samtycker till detta.

Hur länge lagras personuppgifter?

Origo Group lagrar inte personuppgifter längre än vad som krävs för att kunna genomföra och rapportera den aktuella undersökningen eller enligt vad som godkänts av dig. Hur länge de lagras kan även bero på tillämplig lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Origo Group på uppdrag av våra uppdragsgivare. Du ska i så fall begära detta skriftligen till Origo Group (för kontaktuppgifter, se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Origo Group och skriftligen begära ändring eller radering.

Vid mottagande av en begäran från en enskild person kommer Origo Group att försöka tillhandahålla den begärda informationen inom 30 dagar, förutsatt att begäran är av sådan art att den rimligen kan besvaras inom denna tidsperiod. Om längre tid krävs kommer Origo Group att meddela dig detta inom 30 dagar.

Som respondent har du rätt att inge eventuella klagomål till Integritetsmyndigheten.

Integritet och säkerhet

Ditt deltagande i en enkät eller annat marknadsundersökningsprogram är helt frivilligt och Origo Groups användning av dina personuppgifter sker med ditt medgivande.

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Origo Group har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Bara medarbetare som behöver åtkomst till dina uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att komma åt dina personuppgifter. Origo Group har rutiner för att kvalitetssäkra uppgifter i varje steg av undersökningsprocessen, för att säkerställa att all data inklusive personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till: data-privacy@origogroup.com

För mer information om GDPR rekommenderar vi er att besöka Integritetsmyndigheten: www.imy.se

Skicka begäran om att bli bortplockad

Origo Group genomför årligen hundratals undersökningar. För att veta i vilken undersökning du blivit kontaktad behöver vi veta hur du blivit kontaktad (telefon, brev, mejl, sms) samt Namn/Postadress alternativt Namn/Telefonnummer och vilket projekt/uppdrag/ärende det gäller. Mejla informationen och begäran om att bli bortplockad till: data-privacy@origogroup.com

För dig som besökt vår webbplats, fått kommunikation från oss och/eller anmält dig till webbinarium/seminarium:

I denna integritetspolicy vill vi informera dig om för vilka ändamål vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att du besöker och använder vår webbplats, anmäler dig till webinarium/seminarium och/eller får kommunikation från oss i marknadsförings- eller informationsspridande syfte.

Policyn gäller från och med 1 januari 2023. Vi uppdaterar policyn regelbundet, och den kan ändras från en tid till annan.

Personuppgiftsansvarig

Origo Group AB (”Origo Group”, 559067-2027, Repslagargatan 17B, 118 46 Stockholm), nedan även kallat ”Bolaget”, är personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679) för behandling av personuppgifter som sker pga. besök på Bolagets webbplats och för personuppgiftsbehandling som Bolaget gör i marknadsförings- och informationsspridningssyfte.

Origo Group ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av Bolaget endast användas för avsedda ändamål samt skyddas mot obehörig åtkomst och användning.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra ändamål än vad som specificeras i denna policy. Personuppgifter kan dock komma att överföras till bolag inom Origo Groups koncern. Här finns information om dessa.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till underbiträden eller leverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst kopplat till de ändamål som angivits i denna policy. Information om Origo Groups underbiträden och leverantörer framgår nedan under ”Våra personuppgiftsbiträden och leverantörer”.

Ändamål

Origo Group behandlar personuppgifter för marknadsföring och informationsspridning, vilket mer specifikt omfattar följande ändamål:

 • Skicka information som du efterfrågar från vår kunskapsbank/expertis/inspiration.
 • Informera dig om nyheter, erbjudanden och webbinarier/seminarier som du kan vara intresserad av.
 • Analys av trafik och konverteringar på vår webbplats samt i nyhetsbrev för att anpassa budskapet efter mottagaren.
 • Profilering baserat på aktivitet på Origo Groups webbplats samt sociala medier för att exponera vår marknadsföring för en passande profil.

Laglig grund

Rätten att behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål baseras på den lagliga grunden intresseavvägning (även kallat berättigat intresse eller legitimt intresse). För användning av cookies utgår Origo Group från ett samtycke såvida de inte är strikt nödvändiga.

I vår intresseavvägning har vi utgått från att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad om aktiviteter och undersökningstjänster som kan vara av relevans och intresse för dig eller den organisation du arbetar för.

Insamling av personuppgifter vid besök på webbplats

Personuppgifter samlas in på Origo Groups webbplats om du själv valt att ange uppgifter i kontaktformulär och/eller i chatt-funktionen på webbplatsen. Du ombeds i dessa fall att lämna personuppgifter i form av personnamn, titel, namn på organisation, e-postadress och/eller telefonnummer. Dessa typer av personuppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna svara på en fråga eller begäran från dig om tjänster eller information som vi har. De kan också komma att användas av oss för att skicka information som vi tror kan vara relevant för dig i din yrkesroll eller för den organisation du arbetar för.

Vi samlar också in personuppgifter och annan data som automatiskt registreras under ditt besök på vår webbplats. Detta sker dock först efter en interaktion (se avsnittet “Cookies och loggfiler” nedan).

Personuppgifter som samlas in via webbplatsen sparas i vårt CRM-system Upsales.

Övrig insamling av personuppgifter

Deltagande i webbinarier/seminarier som Origo Group erbjuder innebär att personuppgifter kan komma att samlas in för att bjuda in dig till framtida webbinarier/seminarier och kommunicera med dig i ett marknadsförande eller informationsspridande syfte. Vi kan även komma att kommunicera med dig i din yrkesroll utan att du lämnat ifrån dig dina personuppgifter till oss. Exempelvis kan vi ha fått tips från en av dina kollegor, som tagit del av våra rapporter eller undersökningstjänster, att du kan vara intresserad av att få information från oss. Vi sparar då dina kontaktuppgifter (personuppgifter) i vårt CRM-system Upsales. Även dessa behandlingar sker utifrån den lagliga grunden intresseavvägning.

Vilka personuppgifter behandlar Origo Group?

 • Namn
 • Titel
 • Företag
 • Organisationsnummer
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Bild, film, och användarnamn/initialer i Microsoft Teams behandlas om du accepterar att delta i ett av våra inspelade webbinarier som icke-anonym
 • Cookies, loggfiler & enhetsidentifierare

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver det sett till ändamålet med behandlingen. Rätten att behandla dina personuppgifter för våra angivna ändamål (se avsnitt ”Ändamål”) baseras på den lagliga grunden intresseavvägning.

Vilka rättigheter har jag?

Enligt Dataskyddsförordningen GDPR har du som registrerad ett antal rättigheter vilka framgår nedan.

Rätt till information och registerutdrag

Du har som registrerad rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige, både när de samlas in och när du begär det.

Du har också rätt att få ett registerutdrag, vilket innehåller en kopia av de personuppgifter som behandlas, samt de upplysningar om behandlingen som ska lämnas i samband med att personuppgifter samlas in. Registerutdrag ska lämnas senast inom 30 dagar från det att begäran mottagits. Kan inte registerutdrag lämnas ut skall denna information ges inom 30 dagar.

Rätt till radering, rättelse och komplettering

Du har rätt att vända dig till Origo Group och be om att få dina personuppgifter raderade, rättade eller kompletterade för de ändamål som anges i denna policy. Du har också rätt att få en bekräftelse på när dessa åtgärder vidtagits.

Rätt till begränsning av behandling

Du har som registrerad rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de markeras och endast får behandlas för vissa avgränsande syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du som registrerad anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När en begränsning upphör är Origo Group skyldiga att informera dig om detta.

Rätt att göra invändningar

Som registrerad har du rätt att invända mot att dina personuppgifter används i direktmarknadsföringssyfte. Tar Origo Group emot en sådan invändning från dig upphör Bolaget att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Även när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, har en registrerad rätt att invända mot behandlingen. Uppgifterna får då bara fortsätta att behandlas om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen.

Dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att den som har lämnat sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format har rätt att få ut uppgifterna för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan flytt av uppgifter. En förutsättning är dock att uppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från den registrerade eller ett avtal med den registrerade, dvs inte för ändamål där den rättsliga grunden är intresseavvägning. Rättigheten till att överföra uppgifterna gäller också bara sådana uppgifter som den registrerade själv har lämnat till den personuppgiftsansvarige, inte uppgifter som samlats in från annat håll.

Automatiserat beslutsfattande och profilering
Enskilda har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, dvs beslut som fattas helt utan mänsklig inblandning, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dem.

Automatiserade beslut kan fattas både med och utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering avser varje form av automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga en fysisk persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Automatiska beslut, som fattas med eller utan profilering, är inte tillåtet om det skulle ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka den registrerade. Undantagen är om det är nödvändigt för en avtalsrelation mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, den registrerade samtyckt till automatiserat beslutsfattande eller om det är föreskrivet i unionsrätten eller nationell rätt att automatiserat beslutsfattande är godkänt.

Origo Group använder profilering i marknadsföringssyfte men det sker utan automatiskt beslutsfattande.

Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndighet
Du har också rätt att lämna in klagomål till Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, Integritetsskyddsmyndigheten IMY (www.imy.se), om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt av Origo Group.

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till data-privacy@origogroup.com.

Våra insamlings- och kommunikationskanaler

Detta är en lista över kommunikationskanaler och partners där dina personuppgifter kan komma att behandlas.

Formulär och mejlutskick

När du fyller i ett formulär på vår webbplats eller om du får mejl från oss, skapas och skickas de i första hand från vårt CRM-system Upsales från Upsales Nordic AB. Om vi kontaktar dig med erbjudanden eller information för första gången sker det i huvudregel via vår leverantör Qualifiers sökalgoritm och leadsgenereringstjänst.

Chattfunktion

När du chattar med oss på vår webbplats görs det via leverantören Leadoo Marketing Technologies. De personuppgifter du väljer att lämna interageras med vårt CRM-system Upsales.

Digital annonsering

När du exponeras för digitala annonser från oss på exempelvis Google eller sociala medier såsom LinkedIn görs det via vår digitala partner Nokoby, Nordiska Kommunikationsbyrån AB, som har tillgång till våra konton.

Pressrum

Vi använder leverantören Notified för mediebevakning och pressrum på den externa domänen (press.origogroup.com), samt utskick av pressmeddelanden. Är du en journalist som fått ett pressmeddelande skickat till dig från oss kommer den från Notifieds databas.

Länkar och externa webbplatser

På Origo Groups webbplats (www.origogroup.com) finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar som vi använder och kan komma att dela dina personuppgifter med. Vi månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen och de sociala medieplattformar som vi använder:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube (Google Inc)

Origo Groups webbinarier och case som spelas in eller filmas läggs ut på vår YouTube-kanal för att kunna bäddas in på vår webbplats. Är du kund till oss eller webinarie-deltagare och deltar i en inspelning så godkänner du samtidigt att vi tar oss rätten att publicera det på YouTube.

Denna integritetspolicy gäller inte övriga webbplatser eller sociala mediekonton, så du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter. Origo Group ser till att innehållet vi lägger ut på vårt konto i dessa medier sker i enlighet med GDPR och vad som står i denna policy.

Våra personuppgiftsbiträden och leverantörer

Upsales Nordic AB

Vi sparar dina personuppgifter i vårt CRM-system Upsales från Upsales Nordic AB, ett personuppgiftsbiträde till Origo Group. Vår användning av Upsales innebär att personuppgifter behandlas inom EU/EES. Här kan du ta del av Upsales integritetspolicy: https://www.upsales.com/sv/privacy-policy/

Leadoo Marketing Technologies Ltd

De personuppgifter du själv lämnar när du fyller i vår chatt hanteras och lagras hos Leadoo Marketing Technologies. Leadoo är ett personuppgiftsbiträde till Origo Group för denna behandling.

Origo Group använder sig av Leadoos användarspårning för att följa hur besökare rör sig på Origo Groups webbplats. Vi kombinerar denna data med användarinformation som bl.a. samlas in via interaktioner i chat-funktionen som tillhandahålls av Leadoo. Leadoo använder sig av etag-spårning som tekniskt skiljer sig från cookie-spårning men som omfattas av samma lagstiftning. I Leadoo Marketing Technologies Ltd:s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) kan du läsa mer om vilken information som sparas och vilka dina rättigheter är. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache.

Leadoo och deras underbiträden månar om din säkerhet och GDPR. Personuppgifterna som de samlar in på våra vägnar och med ditt samtycke (genom att fylla i uppgifter i chatt-funktionen) interageras med vårt CRM-system Upsales och kan komma att behandlas i tredje land så länge de finns kvar i Leadoos system.

Qualifier

Qualifier (QLFR Artificial intelligence AB) är en sökservice med ett inbyggt mejlsystem. Sökalgoritmen hittar relevant kontaktinformation från öppna källor eller tredjepartsleverantörer och interagerar den med vårt CRM-system Upsales. Qualifier lagrar ingen data. Den information som Origo Group är intresserade av (Namn, titel, företag, mejl och eventuellt telefonnummer) delas direkt med Origo Group på vår förfrågan. All behandling hos Qualifier sker i efterlevnad av GDPR. Ta del av Qualifiers sekretesspolicy här: https://qualifier.ai/sv/privacy

Nokoby, Nordiska Kommunikationsbyrån AB

Origo Group har anlitat mediabyrån Nokoby för annonseringsinsatser och analys av trafik och konverteringar i digitala kanaler såsom Google och sociala medier. Nokoby Marketing Technologies AB agerar personuppgiftsbiträde åt Origo Group i detta avseende. I egenskap av personuppgiftsbiträde ansvarar Nokoby för att utföra behandling av personuppgifter åt kunden i enlighet med GDPR. Nokoby och dess eventuella underleverantörer behandlar i huvudregel personuppgifter innanför EU/EES. Behandling utanför EU/EES kan ske med Origo Groups godkännande samt under förutsättning att lagstadgade krav på behandlingen av personuppgifter utanför EU/EES efterlevs. För det fall Nokoby, med Origo Groups godkännande, anlitar en underleverantör utanför EES ska laglig grund för överföringen till tredje land säkras, exempelvis genom standardklausuler till skydd för överföring av personuppgifter till ett tredje land med underleverantören.

Google Inc

Vi har konto på Google för att låta vår mediabyrå Nokoby placera annonser, analysera vår webbplats trafik, betala för sökord och skapa taggar för vissa konverteringsaktiviteter som vi vill mäta.

Google agerar som personuppgiftsansvarig i detta avseende och de utgår från intresseavvägning när de använder personuppgifter till aktiviteter som visning av innehållsbaserade annonser och annonsrapportering. Även om de utgår från intresseavvägning för behandlingen krävs samtycke enligt GDPR till att använda cookies för dessa ändamål från användare i länder som omfattas av bestämmelserna kring cookies i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. För att avsäga sig dessa annonser, gå till: https://myadcenter.google.com/. Där kan du stänga av funktionen med personliga riktade annonser från Google.

Google överför personuppgifter till tredje land då de är baserade i USA. Detsamma gäller för de sociala medier vi använder. Se avsnittet ”Länkar och externa webbplatser” ovan.

Notified

För att skicka ut pressmeddelanden eller nyheter till dig som är journalist använder Origo Group leverantören Notified. Notified är en del av det amerikanska företaget Intrado Digital Media LLC. Notified är ensamt personuppgiftsansvariga för sin behandling. Ta del av deras integritetspolicy här: https://www.intrado.com/legal-privacy

Cookies

På webbplatsen www.origogroup.com används cookies, dvs små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

När du besöker vår webbplats får du information om vilka olika cookies webbplatsen använder sig av. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa kakor för något av de angivna ändamålen.

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår webbplats och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Vi använder ”analys-cookies” för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats, t.ex.:

 • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
 • Vilka söktermer som används
 • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användning och beteende på vår webbplats. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Om du fortsätter att använda vår webbplats utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Loggfiler & enhetsidentifierare

När du använder Internet från din dator eller mobila enhet, kommer viss information att överföras, s.k. loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns eller den mobila enhetens logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn eller den mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. (Se ”Våra personuppgiftsbiträden och leverantörer” samt ”Länkar och externa webbplatser”).

Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.