Integritetspolicy

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

För oss på Origo Group är din personliga integritet och vår hantering av dina personliga uppgifter viktig. Vi välkomnar därför den nya dataskyddsförordningen (2016/679) eller General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 och som ger dig som individ ökad kontroll över hur dina personuppgifter används. Vi har tagit fram en ny integritetspolicy som beskriver hur vi använder uppgifter om dig som deltar i våra undersökningar. Vår integritetspolicy innehåller information om hur vi på Origo Group AB med dotterbolag (“Origo Group”) använder personuppgifter om dig som deltar i våra undersökningar.

Origo Group följer dataskyddsförordningen GDPR

Origo Group är ett av Sveriges ledande analys- och datainsamlingsföretag. Vi är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Origo Group är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm, i Sverige.

Origo Group är verksamt inom EU och följer dataskyddsförordningen (2016/679) eller GDPR, liksom även andra tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Origo Group följer även uppförandekoderna från tillämpliga marknads- och opinionsundersökningsorganisationer, inklusive, men inte enbart, ESOMAR (www.esomar.org).

Denna integritetspolicy gäller personer som är bosatta i alla länder i hela världen. Origo Group har upprättat rutiner som är förenliga med denna policy, och kommer att begära att samarbetspartners gör detsamma.

Enkäter som samlas in och hanteras av Origo Groups uppdragsgivare omfattas inte av denna integritetspolicy.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Enskilda personer deltar i undersökningar som genomförs på uppdrag av Origo Groups kunder. I de flesta fall är Origo Groups kunder personuppgiftsansvariga och Origo Group kommer enbart att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, på begäran av en personuppgiftsansvarig. För vissa typer av undersökningar är istället Origo Group personuppgiftsansvarig, i sådana fall kommer vi att informera dig om detta.

Deltagande i Origo Groups undersökningar är alltid frivilligt. Du kan avsluta en undersökning när som helst, till exempel om du inte vill svara på en fråga.

Dina personuppgifter kan användas för ett antal olika ändamål, som beskrivs i samband med en enkät, vid en intervju eller motsvarande. Om du önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta oss enligt vad som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan.

De personuppgifter som behandlas kan inkludera kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och annan liknande information som behöver behandlas för uppdraget i fråga. Personuppgifter som behandlas har alltid ett syfte kopplat till den aktuella undersökningen, vanligtvis intresseavvägning, allmänt intresse eller genom samtycke.

Personuppgifter kan frivilligt ha lämnats av dig till Origo Group, eller tillhandahålls från våra uppdragsgivare eller andra databasägare, eller samlats in av Origo Group från offentliga källor. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

I vissa undersökningar kan det hända att Origo Group samlar in känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter om politiska åsikter, religiös tro eller filosofiska övertygelser, hälsa eller annat. Om Origo Group samlar in känsliga personuppgifter om dig, kommer Origo Group alltid att inhämta ditt uttryckliga samtycke till denna behandling.

När har Origo Group rätt att behandla dina personuppgifter?

Origo Group har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra uppdragsgivare berättigade intressen eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Origo Group har också rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till att sådan behandling sker.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter används av Origo Group och Origo Groups personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag, myndigheter eller andra organisationer, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Resultaten från den undersökning du är med i kommer att levereras till vår uppdragsgivare som har beställt den specifika undersökningen. Individuellt identifierbar information kommer däremot inte att ges till uppdragsgivare som har beställt undersökningen eller annan tredje part.

Om deltagande i en enkätundersökning eller annan aktivitet innebär att personuppgifter görs tillgängliga för någon tredje part utöver Origo Group och Origo Groups personuppgiftsbiträden kommer Origo Group endast att dela dina personuppgifter om du uttryckligen samtycker till detta.

Hur länge lagras personuppgifter?

Origo Group lagrar inte personuppgifter längre än vad som krävs för att kunna genomföra och rapportera den aktuella undersökningen eller enligt vad som godkänts av dig. Hur länge de lagras kan även bero på tillämplig lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Origo Group på uppdrag av våra uppdragsgivare. Du ska i så fall begära detta skriftligen till Origo Group (för kontaktuppgifter, se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Origo Group och skriftligen begära ändring eller radering.

Vid mottagande av en begäran från en enskild person kommer Origo Group att försöka tillhandahålla den begärda informationen inom 30 dagar, förutsatt att begäran är av sådan art att den rimligen kan besvaras inom denna tidsperiod. Om längre tid krävs kommer Origo Group att meddela dig detta inom 30 dagar.

Som respondent har du rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen.

Integritet och säkerhet

Ditt deltagande i en enkät eller annat marknadsundersökningsprogram är helt frivilligt och Origo Groups användning av dina personuppgifter sker med ditt medgivande.

Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Origo Group har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Bara medarbetare som behöver åtkomst till dina uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att komma åt dina personuppgifter. Origo Group har rutiner för att kvalitetssäkra uppgifter i varje steg av undersökningsprocessen, för att säkerställa att all data inklusive personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Kommunikations- och integritetspolicy när du besöker vår hemsida

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida.

Denna policy gäller från och med oktober 2019 och tills vidare. Policyn ses över minst en gång per år, varpå individer vars personuppgifter Origo Group hanterar, blir informerade om eventuella förändringar.

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta
data-privacy@origogroup.com

Personuppgiftsansvarig

Origo Group, härmed kallat Bolaget, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen origogroup.com och de sociala medieplattformar som Bolaget använder (se lista under sektion “Länkar och externa webbplatser”). Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast får användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Här finner du en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök och som samlats in på vår hemsida, först efter en interaktion (se “Cookies och loggfiler”).

Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Bolagets koncern.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst, dvs för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften

 • Hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp under vår blogg/nyhetssida.
 • Skicka den information du efterfrågar från vår kunskapsbank/expertise/inspiration.
 • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
 • Kontakta dig gällande rekrytering om du har sökt en tjänst hos oss.

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet, där din profil kan användas i marknadssyfte.

Marknadsföring

Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att Bolaget använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att förbättra upplevelsen och optimera kvaliteten på våra tjänster. Om du inte längre önskar motta marknadsföring, kan du kontakta data-privacy@origogroup.com och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för de syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att kräva att:

 • Ta del av den information som vi lagrar om dig
 • Informationen om dig ändras eller uppdateras
 • Informationen om dig raderas och tas bort
 • Informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Du har också rättighet att få information, genom e-postmeddelande från oss, om intrång i vårt dataregister sker.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till data-privacy@origogroup.com

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Cookies

På webbplatsen www.origogroup.com används cookies, dvs små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.
T ex

 • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
 • Vilka söktermer som används
 • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beteende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Origo Group:s hemsida använder sig av Google Analytics, Search Console och Tag Manager från Google och Hotjar samt SEMRush som analysverktyg, Act-on, Sharspring och Podio som opt-in-verktyg* samt olika sociala medieplattformar (se “Länkar och externa webbplatser”).

*Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll som t ex white papers, artiklar och videos. Då registreras användarens e-postadress kopplat till en ip-adress, som Act-on kommer att känna igen vid nästa besök på vår webbplats.

Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Loggfiler

När du använder Internet från din dator eller mobila enhet, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns/mobila enhets logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person

Länkar och externa webbplatser

På webbplatsen www.origogroup.com finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen businessreflex.se och följande sociala medieplattformar som Bolaget använder:

LinkedIn
Facebook
Instagram

Denna integritetspolicy gäller inte övriga webbplatser eller sociala mediekonton, så du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post till: data-privacy@origogroup.com

För mer information om GDPR rekommenderar vi er att besöka datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se

Skicka begäran om att bli bortplockad

Origo Group genomför årligen hundratals undersökningar. För att veta i vilken undersökning du blivit kontaktad behöver vi veta hur du blivit kontaktad och vilket uppdrag det gäller.