Data­insamling

DATAINSAMLING FÖR UNDERSÖKNINGSARBETET

Att effektivt samla in data är en viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping, Stockholm och Göteborg för datainsamling. Fältorganisationens verksamhet kännetecknas av hög tillgänglighet, personligt bemötande och ansvarsfull hantering av svarsdata. Origo Group har lång erfarenhet av att genomföra stora nationellt representativa undersökningar, men också omfattande internationella undersökningar. Varje år hanteras hundratusentals enkäter och intervjuer.

Kvalitativ eller
kvantitativ metod?

Vi på Origo Group hjälper dig med rätt metod utifrån hur du vill använda dina undersökningsresultat. Det första vägvalet är det mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod.

Kvantitativ undersökning – vad, hur många, vilken, när?

Kvantitativa undersökningar är beskrivande och förklarande på en grundnivå och bygger på systematisk insamling av data. Kvantitativ metod ger dig precision och representativitet samt svar på tydliga frågor såsom till exempel marknadsstorlek, marknadsandel och målgruppsbeskrivningar. Kvantitativa undersökningar används på både strategiska och operativa nivåer och data samlas vanligtvis in via:

 • Telefonintervjuer
 • Webbenkäter
 • Postala undersökningar
 • Personliga intervjuer

Kvalitativ undersökning – varför?

Den kvalitativa analysen bygger på djupare förståelse för svaren utifrån möjligheten att besvara följdfrågor. Du kan inte använda resultatet av en kvalitativ undersökning till kvantitativa beslut men väl som ett första steg för att angripa ett problem. När du vet hur och varför kan du avgränsa och kvantifiera dina resultat för att ta rätt beslut. Vanliga kvalitativa datainsamlingsmetoder är:

 • Fokusgrupper
 • Djupintervjuer
 • Observationer

Kontakta oss så berättar vi mer kring hur vi arbetar med datainsamling

Telefonintervjuer – CATI

Vi genomför intervjuer per telefon vilket ger både snabb och effektiv datainsamling med hög kvalitet. Undersökningsuppdragen innebär intervjuer inom både Business-to-Business (B2B) och Business-to-Consumer (B2C). Behöver ni hjälp med urvalshantering, telefonnummersättning eller inköp av urval bistår vi gärna med det. Vårt callcenter har ett 60-tal telefonplatser i moderna lokaler i centrala Linköping.

Webbintervjuer – CAWI

Datainsamlingar via webbintervjuer (undersökning via e-post) är enkelt och kostnadseffektivt i våra webbaserade verktyg. Via verktygen kan svarsfrekvenser följas och resultaten kan sedan presenteras i olika typer av rapporter. Vi har ett flertal enkätverktyg att välja bland för utskick av användarvänliga webbenkäter.

Webbpanel

Datainsamling via webbpanel är ett kostnadseffektivt alternativ. Vi har en egen webbpanel, Origo Group-panelen, som bas för att kunna göra egna urval bland ca 500 000 panelmedlemmar i Sverige. Vi har även tillgång till webbpaneler i hela Europa och övriga världen. Rekryteringsprocessen till Origo Group-panelen sker via slumpmässiga urval och panelisterna rekryteras via telefonintervjuer och via webinbjudningar. Vi har en god demografisk fördelning i åldersgruppen 18-80 år.

Personliga intervjuer – CAPI

Vi genomför ett stort antal intervjuer face-to-face (F2F) eller gör fältobservationer och besöksintervjuer. Origo Group har en egen organisation för genomförande av personliga intervjuer på plats runt om i landet.

Pappersenkäter

Enkäter via post, s.k. Postala undersökningar, kan vara lämpligt att använda för undersökningar med omfattande frågeformulär eller i de fall en webbenkät inte är möjlig att besvara för respondenten. Metoden ger ofta genomtänkta svar och används med fördel som ett komplement till webbundersökningar.

Mixad metod

Mixad metod är när datainsamlingen sker i flera steg. Syftet med denna metod är att nå ett mer representativt svarsunderlag för målgruppen genom att erbjuda respondenterna flera sätt att besvara enkäten. Metoden är lämplig att använda  i större kvantitativa datainsamlingar där målgruppen är allmänheten i Sverige.

Telefonsupport

I en del datainsamlingsprojekt kan det ibland krävas support. Vi har fasta supporttelefonnummer som bemannas under kontorstid eller utefter behov. Den personal som bemannar supporten kan hjälpa respondenter med frågor, både av teknisk karaktär och om hur enkäter ska besvaras.

Fokusgrupper

Fokusgrupper innebär att vi bjuder in representanter från målgruppen till diskussion om ett ämne. Diskussionsledarens roll är att lyssna och föra in nya frågor för att föra diskussionen framåt. Fokusgrupper passar utmärkt när det finns frågor där det behövs både bred och djup information från målgruppen. Fördelarna är att diskussionen är i realtid med samtliga deltagare. Vilket bidrar till att idéer föds, bollas vidare i gruppen och utvecklar diskussionerna.

Vi hjälper givetvis till med fokusgruppsrekrytering samt hantering av incentives (belöningar för medverkan).

Fokusgrupperna kan genomföras såväl fysiskt som digitalt.

Hur får man en hög svarsfrekvens?

 • Om ämnet är intressant och engagerande är det lättare att få respondenterna att svara på enkäten.
 • Långa enkäter kan påverka svarsfrekvensen negativt. Vår princip är att bara ställa de frågor som vi verkligen behöver få svar på.
 • För att öka svarsfrekvensen bör enkäten även vara okomplicerad och lättillgänglig. Vi strävar alltid efter att skapa enkäter med bra struktur och som är luftiga och överskådliga.
 • Det är också viktigt att väcka nyfikenhet i början av enkäten, eller introduktionsbrevet som skickas i samband med att datainsamlingen påbörjas.
 • Intervjuare som är väl insatta i ämnet, väl förberedda och med en gedigen intervjuarutbildning ser vi som en mycket viktig framgångsfaktor.