Erbjudande

Det handlar om data

Vår kompetens som undersökningsföretag är bred inom en rad olika områden, branscher och undersökningar. Vi är en helhetsleverantör inom datainsamling, analys, visualisering och systemutveckling. Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från syftet och målgruppen. Vad vill vi uppnå med undersökningen och vilka ingår i målgruppen? Utifrån dessa grundpelare väljer vi metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid.

samhällsutveckling
kundupplevelse
varumärke
hr och medarbetare
produkt- och konceptutveckling

Samhällsutveckling

En positiv samhällsutveckling bygger i grunden på att skapa en allt bättre service till alla de som verkar och lever inom samhällets ramar. Offentligt finansierad verksamhet behöver på samma sätt som privata företag och organisationer, undersöka upplevd kvalitet och kundupplevelse. Origo Group stöttar i denna utveckling och är bidragande till att rätt beslut fattas inom en rad olika områden. Vi stöttar med beslutsunderlag inom exempelvis trafik/infrastruktur, myndighetsutövning, skola, vård/omsorg och samhällsbyggnad.

Läs mer

Kundupplevelse

I en värld där kundupplevelsen påverkas och färgas av alla olika kontaktytor företagen erbjuder, så är det viktigt att skapa starka insikter om var kundmötena påverkar upplevelsen på ett positivt sätt och inte. Vi på Origo Group erbjuder en palett av undersökningsmetoder för både kundundersökningar och marknadsundersökningar som ger ett effektivt verktyg i utvecklingsarbetet.

Oavsett vad som ska undersökas har vi gedigen kompetens att leda och genomföra ett undersökningsprojekt, och framför allt hjälper vi till att dra rätt slutsatser och ge råd om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Läs mer

Varumärke

Det finns många populära varumärken, men bara ett fåtal har den starka kraft som gör dem till kundens självklara val. Alla varumärken har en livsfas där man kan se det som en uppbyggnadsfas, tillväxtfas, mognadsfas för att därefter hamna i stagnation. För att bäst bygga varumärkets styrka och effektivitet i respektive fas krävs olika former av aktiviteter. Origo Group erbjuder verktyg för att förstå styrkan i varumärket i respektive fas och vilka åtgärder som behövs lägga fokus på för att optimera varumärket genom hela livscykeln och förlänga den. Det handlar om att satsa på rätt aktiviteter och att kunna mäta effekten av de insatser man gör för att se vilket värde de tillför.

Läs mer

HR och medarbetare

Företag och organisationer behöver verktyg för att styra och utveckla både medarbetare och verksamhet. En medarbetarundersökning, oavsett om det är en traditionell medarbetarundersökning eller pulsmätningar, är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare – en förutsättning för lojala och nöjda kunder.

Läs mer

Produkt och konceptutveckling

Konsumenter, opinionsbildare och lagstiftare ställer allt högre krav på de varor och tjänster som produceras och konsumeras. En ökad konkurrens och krav på lönsamhet har också bidragit till att många företag aktivt arbetar med koncept- och produkttester som en del av sitt kontinuerliga produktutvecklingsarbete. Vår kompetens används ofta för att, via kundanpassade marknadsundersökningar, mäta konsumenternas preferenser över hela produktlivscykeln (från idé till lanseringsutvärdering). Med våra metoder tillhandahåller vi robusta beslutsunderlag för strategisk marknadspositionering mot rätt segment och målgrupp.

Läs mer