Aktivt jämställdhetsarbete behövs för att trygga kompetens

Könsfördelningen i fastighetssektorn är tydligt snedfördelad, med män i klar majoritet. Samtidigt väntas fastighetsbranschen ha stora rekryteringsbehov framöver. För att säkra kompetensen och öka jämställdheten krävs att både utbildningssamordnare och arbetsgivare tar ansvar. Det framkommer i en rapport som Länsstyrelsen låtit göra.

Det är stor efterfrågan på arbetskraft inom fastighetsbranschen. Minst hälften av HR-cheferna på fastighetsbolag i Stockholms län tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera till centrala roller som fastighetsingenjörer och fastighetstekniker. Bristen på arbetskraft syns tydligt i utbildningarna. Majoriteten av de som studerar VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet väljer inriktning VVS framför fastighet. Och på yrkeshögskolan stod 65 procent av landets utbildningsplatser till rollen som fastighetstekniker tomma under 2017.

Förutom att branschen har brist på arbetskraft syns en tydlig snedfördelning i könsfördelningen, särskilt i roller som fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker. I rollen som fastighetsförvaltare och i administrativa roller är dock skillnaderna mellan anställda kvinnor och män mindre.

För att öka kunskapen om kvinnors yrkesval och upplevelser inom fastighetsbranschen har Länsstyrelsen låtit göra en studie* om just kvinnor i fastighetsbranschen, som redovisas i rapporten ”Fler kvinnor inom fastighetsbranschen – om yrkesval, jämställdhet och kompetensförsörjning”.

– Studien visar bland annat att kvinnor i fastighetsbranschen är nöjda med sitt yrke och framhåller fördelar som frihet och variation. Men det framkommer också att kvinnor i branschen upplever negativ jargong på arbetsplatsen och diskriminering utifrån kön, säger Sebastian Glans, utvecklingsledare vid Länsstyrelsens enhet för näringslivsutveckling.

För att säkra kompetensen samt öka medvetandegraden kring jämställdhet och likabehandling behöver utbildningsanordnare och arbetsgivare ta ansvar och långsiktigt arbeta med kunskapsspridning och främjande för jämställdhet inom fastighetsbranschen. Dessutom måste parterna samverka för att bredda rekryteringen och nå fler grupper, däribland kvinnor.

– Marknadsföring, kompetenshöjande insatser, fler tbildningsmöjligheter på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå, validering av kunskap och kompetens samt en stärkt studie- och yrkesvägledning är några av de verktyg som det behöver arbetas mer aktivt med, säger Sebastian Glans.

Den här rapporten är Länsstyrelsens andra kunskapsunderlag inom Jämställd regional tillväxt med fokus på kompetensförsörjning och den segregerade arbetsmarknaden i Stockholms län. Det första underlaget inriktade sig på att det behövs fler män inom vårdyrkena sjuksköterska och undersköterska. Gemensamt för de två branscherna är stora rekryteringsbehov och behov av aktivt arbete med att bredda rekryteringsbasen. Samtidigt krävs attitydfrämjande insatser kring könsstereotyper, höjd status och bättre nyanserad bild av yrkena för att attrahera kompetens.

*Studien är genomförd mellan november 2017 och maj 2018 av Origo Group på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

Läs rapporten ”Fler kvinnor inom fastighetsbranschen – om yrkesval, jämställdhet och kompetensförsörjning”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev