Förtroendet sjunker för svenska sjukhus

Bara sex av tio svenskar har förtroende för sjukvården. Samtidigt sjunker förtroendet för sjukhusen och vårdcentralerna och inte ens hälften tycker att väntetiderna på sjukhusen är rimliga.

Störst förtroende har regioner som Jönköping och Kalmar, med 74 respektive 72 procent, medan två regioner i norra Sverige, Västernorrland och Norrbotten, har minst förtroende med 51 respektive 54 procent. De skiljer sig alla signifikant från rikssnittet.

Vad gäller väntetider så anser mindre än hälften av de svarande, 45 procent, att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus i den egna regionen är rimliga – en nedgång med 5 procentenheter sedan förra mätningen.

Minst nöjda är människor i region Västra Götaland och mest nöjda är människor återigen i Jönköping och Kalmar.

Den årliga nationella sjukvårdsbarometern ska fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. 41 000 personer har svarat på enkäten, som beskrivs som en viktig del av underlaget för det förbättringsarbete som sjukvården behöver gå igenom, både lokalt och nationellt.

Undersökningen har genomförts av Origo Group, på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

https://skl.se/halsasjukvard/­patientinflytande/­halsoochsjukvardsbarometern.758.html

Prenumerera på vårt nyhetsbrev