Så får du fler att delta i er kundundersökning

8 MISSTAG SOM LEDER TILL FÖRSÄMRAD SVARSFREKVENS

En hög och relevant svarsfrekvens är en viktig del för att hålla god kvalitet i våra undersökningar. Här är 8 vanliga misstag och tips på hur vi arbetar för att få in bra svarsunderlag. 

  1. Otydligt syfte i inbjudan. Det är viktigt att förklara varför det är viktigt att kunden deltar, vad kundens åsikt kommer bidra till för nytta och hur kunden själv kommer märka detta framöver.
  2. Insamlingsmetoden anpassas inte för målgruppen. Det måste vara enkelt för kunden att delta i en undersökning. För att nå en bred målgrupp är det viktigt att erbjuda mixade metoder, exempelvis mejl, sms, telefon.
  3. Få känner till att mätningen görs. Det kan vara bra att informera om undersökningen både i förväg och under datainsamlingen, exempelvis genom sociala medier, mejl och affischer.
  4. Enkäten är för lång. Använd färre frågor som är tydliga och täcker in de mest centrala frågeställningarna ökar svarsfrekvensen. Vissa detaljfrågor kanske även lämpar sig bättre i en uppföljande studie?
  5. Alla inkluderas inte. Det är viktigt att tänka in kulturella och språkliga hinder som kan bidra till lägre deltagande.
  6. Resultaten används inte. Agera på de nya insikterna från undersökningen och visa kunderna att det är deras feedback och åsikter som bidragit till detta.
  7. Enbart fokus på svarsfrekvens. Trots hög svarsfrekvens totalt kan det finnas stora skillnader i undergrupper som skapar en skevhet och låg tillförlitlighet i resultatet. Det är därför viktigt att nå ett proportionerligt svarsunderlag genom att fylla upp kvoter av svar i viktiga delmålgrupper.
  8. Struntar i uppföljning efteråt. När datainsamlingen är gjord är det alltid föredömligt att tacka respondenterna och åter igen betona värdet i deltagandet. Bra bemötande leder ofta till fint engagemang även framåt.