Undersökningar

Vår kompetens som undersökningsföretag är bred inom en rad olika områden, branscher och undersökningar. Vi är en helhetsleverantör inom datainsamling, analys, visualisering och systemutveckling.
Undersökningar och metodval

Det handlar om data.

Vårt metodval för en undersökning utgår alltid från syftet och målgruppen. Vad vill vi uppnå med undersökningen och vilka ingår i målgruppen? Utifrån dessa grundpelare väljer vi metod och undersökningsansats, kvantitativ eller kvalitativ eller en kombination av dessa. Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag för samhälle och näringsliv att forma en bättre framtid. Vad vill du ta reda på?

Till vad vi gör

Kundundersökning

En kundundersökning ger dels svar på vad kunderna anser om organisationen och dess verksamhet och dels på hur väl kundernas behov möts. Kundundersökningen fungerar både som ett verktyg för kontroll och uppföljning som ett verktyg för identifiering av affärsutvecklingsmöjligheter. Våra kundundersökningar ger dig nulägesbilden och rekommendationer för mer lojala kunder – du prioriterar åtgärder för att skapa lönsammare kundrelationer. I våra kundundersökningar erbjuds NKI – Nöjd Kund Index. NKI ger dig ett jämförbart och övergripande mått på hur nöjda dina kunder är. Analysmodellen baseras på statistiska sambandsanalyser och visar dig varför vissa kunder är mer nöjda än andra.

Medarbetarundersökning och Pulsmätning

En medarbetarundersökning, oavsett om det är en traditionell medarbetarundersökning eller pulsmätningar, är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare – en förutsättning för lojala och nöjda kunder. Vi erbjuder användarvänliga resultatpresentationer och moderna systemlösningar.

Marknadsundersökning

En marknadsundersökning hjälper er att förstå er målgrupp och i slutändan öka försäljningen. Baserat på marknadsundersökningens resultat kan ni ta beslut exempelvis gällande prissättning, distribution och marknadskanaler. Vi har effektiva lösningar för att identifiera de grupper av kunder (marknadssegment) som är mest gynnsamma att rikta sig till och vilka konkreta behov varje segment har. Marknadsundersökningens resultat ger er kunskap om marknadsläget inom er bransch och kan göra stor skillnad.

Varumärkesundersökning

Det finns många populära varumärken, men bara ett fåtal har den starka kraft som gör dem till kundens självklara val. Alla varumärken har en livsfas där man kan se det som en uppbyggnadsfas, tillväxtfas, mognadsfas för att därefter hamna i stagnation. För att bäst bygga varumärkets styrka och effektivitet i respektive fas krävs olika former av aktiviteter. Origo Group erbjuder varumärkesundersökningar för att förstå styrkan i varumärket i respektive fas och vilka åtgärder som behövs lägga fokus på för att optimera varumärket genom hela livscykeln och förlänga den. Det handlar om att satsa på rätt aktiviteter och att kunna mäta effekten av de insatser man gör för att se vilket värde de tillför.

Samhällsundersökning

Origo Group är störst i Sverige när det gäller utvärdering av svensk skola och trafik. För att vårt samhälle ska fungera och utvecklas på bästa sätt hjälper vi dig som är beslutsfattare inom offentlig verksamhet att få bästa tänkbara underlag för att fatta bra beslut om framtiden. Med våra samhällsundersökningar får du träffsäkra insikter om vad människor tycker och tänker i viktiga frågor som rör samhället och dess utveckling.

Datainsamling

Att effektivt samla in data är en mycket viktig del i undersökningsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling vilket vi ser som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på renodlade datainsamlingsföretag. Vi genomför fältarbete genom telefonintervjuer, webbenkäter och personliga intervjuer. Vi administrerar också stora mängder postala undersökningar (pappersenkäter) och har en egen webbpanel med deltagare bland allmänheten i Sverige. Dessutom bidrar vi gärna med kompetens kring vilken enkäter som lämpar sig bäst, beroende på vilken undersökning som ska genomföras.