Modellen Hållbart medarbetarengagemang

HME

Hållbart Medarbetarengagemang

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har skapat en utvärderings- och uppföljningsmodell skräddarsydd för arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med särskilt fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Syftet med modellen är att skapa underlag för analys av den egna organisationen, skapa ett jämförelsematerial tillsammans med andra organisationer och att skapa analysmöjligheter för sambandet mellan medarbetarengagemang, verksamhetsresultat och ekonomi.

Bakgrunden till Hållbart medarbetarengagemang – HME

Alla vill göra ett bra jobb. Medarbetare vill att deras arbete ska bidra till något positivt, både i form av eget välbefinnande och i form av god verksamhet. Det är helt enkelt viktigt att se att det arbete man utför är till nytta på det sätt det är tänkt. Arbetsgivare som vill stärka sin attraktionsförmåga och sitt ”arbetsgivarvarumärke” bör fokusera på att bli riktigt bra på det de gör. Lyckas man med det förbättrar man även förutsättningarna att locka till sig de bästa medarbetarna.

På senare år har verksamhetsstyrningen i kommuner och landsting allt mer gått från att primärt fokusera resurser till att mer rikta in sig på kvalitet och resultat. Det vill säga vad resurserna ger i form av verksamhet, snarare än enbart vad verksamheten kostar. Att analysera kvalitet och resultat kräver också nya metoder. Därför har modellen Hållbart medarbetarengagemang (HME) skapats.

Modellen och enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) har tagits fram av SKR för att bidra med detta. Med hjälp av HME-modellen finns det alltså goda förutsättningar att följa upp chefernas samtliga tre ansvarsområden – ekonomi, verksamhet och personal – tillsammans och på ett liknande sätt

Hur mäts Hållbart medarbetarengagemang – HME?

Kommuner och regioner använder ofta de nio gemensamma enkätfrågorna som ingår i Hållbart medarbetarengagemang HME för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät.

Enkätsvaren kan redovisas i Kolada, som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner, för att sedan jämföras med andra kommuners och regioners resultat. HME-enkäten riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning och skapar ett underlag som används för att stärka medarbetarengagemanget i verksamheten.

Behöver ni stöd i arbetet med Hållbart medarbetarengagemang HME?

Origo Group har lång erfarenhet att stötta kommuner och regioner med sina medarbetarundersökningar och Hållbart medarbetarengagemang HME. Vi hjälper till att få in Hållbart medarbetarengagemang HME som en del i den ordinarie medarbetarundersökningen eller som en fristående medarbetarenkät. Vi har kunskapen och erfarenheten av att ta fram underlag och mäta för ett jämförbart resultat. Vi kan dessutom stötta i arbetet med att mata in resultatet i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Har du frågor? Vi svarar gärna. Hör av dig!

Hör gärna av dig.

Anneli
Malaguti

Ansvarig Medarbetarundersökningar

+46 70 778 54 69 anneli.malaguti@origogroup.com

Ted
Axelsson

Customer Success Manager

+46 70 432 73 60 ted.axelsson@origogroup.com