Medarbetar­undersökning

Medarbetarundersökning
– ditt förändringsverktyg

En medarbetarundersökning är ett effektivt hjälpmedel för att följa upp visioner, mål och strategier. Integreras medarbetarundersökningen dessutom i er planering, styrning och verksamhetsuppföljning resulterar det i ökad motivation och effektivitet hos era medarbetare.

Undersökningsresultatet blir ett underlag för dialog mellan ledning, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Resultatet blir grunden för att skapa förändring och utveckling. Våra konsulter ger er handledning i arbetet och hjälper er att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser har stor genomslagskraft.

 • En bank med enkätfrågor som är validerade och som vi vet fungerar
 • Spetskompetens inom medarbetarundersökningar och analys
 • Ett beprövat och framgångsrikt metodstöd
 • Kundanpassade lösningar – olika verksamheter ställer olika krav på innehåll och genomförande
 • Effektiva arbetssätt och verktyg, vilket ger våra kunder mer tid åt resultatuppföljning och löpande förbättringsarbete
 • Erfarna konsulter för rådgivning med gedigen erfarenhet av medarbetarundersökningar
 • Benchmarking – referensvärden från andra företag på centrala mått
 • Systemlösningar och visualisering av data

En väl genomförd medarbetar-
undersökning ger möjligheter

 • Aktuell kunskap om medarbetarnas uppfattning om t ex arbetssituation, motivation och engagemang, syn på arbetsgivaren och utvecklingsmöjligheter
 • Nyckeltal att följa över tid, till exempel MMI (Motiverad Medarbetar-Index), HME (hållbart Medarbetarengagemang, Ledarskapsindex och eNPS (employee Net Promoter Score ®)
 • Konkret feedback på ledarskapet
 • Analys av värderingar, arbetsmiljö, arbetssätt
 • Fördjupad analys där exempelvis identifiering av ”riskgrupper” eller kriterier som kännetecknar framgångsrika enheter/avdelningar
 • Analys av samband mellan undersökningsresultat och hårda fakta, som exempelvis sjukfrånvaro och olika lönsamhetsmått

Hållbart Medarbetar Engagemang – HME

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren kan redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.

Kommuner och regioner använder ofta de nio gemensamma enkätfrågorna som bygger HME för att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Vi hjälper er att mäta HME som en del i er ordinarie medarbetarundersökning eller som en fristående medarbetarenkät. Våra konsulter på Origo Group har gedigen erfarenhet av att mäta HME och vet vilket underlag som behövs och på vilket sätt det bör mätas.

Coor Medarbetarundersökning

Vill du veta mer vad vi kan göra för dig?

Hör av dig så berättar vi mer!

Charlotte Biesert

0706-26 18 46

Maria Lindmark

0706-38 36 37

Fredrik Knutsson

0707-12 63 85

Anna Bergman

0709-62 81 81