Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys

Städer och regioner växer och utvecklas, planerarna arbetar kontinuerligt för att skapa attraktiva och hållbara miljöer. Då är inte minst infrastrukturen viktig, som att skapa busskörfält, nya pendelparkeringar samt gång- och cykelbanor. Men hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Origo Group har under de senaste åren genomfört den nationella resvaneundersökningen (RVU), där invånarna får beskriva hur de reser en vanlig dag.  Intervjuerna genomförs av intervjuare hos Origo Group som utbildats särskilt för ändamålet av Trafikanalys, i teori och praktik, för att på djupet förstå uppdraget och dess omfattning. Intervjuerna genomförs årligen som datorstödda telefonintervjuer bland ett statistiskt urval på cirka 14 000 individer i åldern 6-94 år. Dessa har i förväg får ett material med posten där de kan anteckna sina resor under den mätdag de ombeds besvara. För personer under 18 år har ansvarig målsman intervjuats. De resesätt som undersökningen omfattar är om man reser till fots, med cykel, bil, kollektiva färdsätt eller övriga färdsätt,  t ex färdtjänst, taxi, flyg och sjöfart. Frågorna gäller också när man reser, hur länge resan varar och syftet med resan.

Utifrån det insamlade och analyserade materialet kan Trafikanalys förse beslutsfattare med relevanta beslutsunderlag www.trafa.se/RVU-Sverige. Materialet ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) under ämnesområde Transporter och kommunikationer och statistikområde resvanor.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?