SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning

Insikt är en löpande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, undersökningen genomförs i samarbete med SKL och SBA. I första hand mäts servicen för företagare, men många kommuner mäter även nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen genomförs av nästan 200 kommuner, varav Origo Group mäter Insikt för ca 170 kommuner under 2019. Under ett mätår tar vi kontakt med nästan 100 000 kunder (företagare, privatpersoner, organisationer med flera). Undersökningen bygger på vedertagen NKI-metodik och resultatet ger kommunerna bra verktyg för att följa, förbättra och utveckla sin myndighetsutövning.

De som kontaktas för att besvara enkäten har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Det är primärt sex myndighetsområden som mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd, under 2019 sker även testmätning av myndighetsområdet upphandling. De kommuner som deltar kan följa sina resultat i en webbportal som ger goda möjligheter till egna jämförelser och analyser. Resultat levereras även i skriftliga rapporter med sammanfattningar, slutsatser och rekommendationer. Varje år i april efter avslutad mätning presenterar SKL de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i Öppen jämförelse Företagsklimat.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Tobias Jönsson

0707-94 66 86
tobias.jonsson@origogroup.com