Samhälls­utveckling

EN POSITIV SAMHÄLLSUTVECKLING

En positiv samhällsutveckling bygger på att skapa en bättre service till alla de som verkar och lever inom samhällets ramar. Origo Group har stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag i över 20 år. Vi verkar bland annat inom trafik/infrastruktur, myndighetsutövning, skola, vård/omsorg och samhällsbyggnad.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med beslutsunderlag inom samhällsutveckling?

henrik brandes origo group
Anders Johansson
Peter Götenstedt Origo Group

Våra uppdragsgivare

Bland våra uppdragsgivare finns landsting/regioner, statliga myndigheter/verk, utredningar, kommuner, universitet, statliga bolag samt privata aktörer som utför uppdrag åt den offentliga sektorn. Behoven varierar kraftigt och styrs ofta av våra beställares regleringsbrev och uppdrag. Vi bidrar också till att de verksamheter som bär ansvaret för samhällsutvecklingen är väl fungerande sett till hög nöjdhet hos deras kunder/brukare och ett högt engagemang hos deras medarbetare.

Case inom samhällsutveckling

SKL Insikt

100 000 kunder tycker till om kommunernas myndighetsutövning.

Läs mer

Nationell resvaneundersökning för Trafikanalys

Städer och regioner växer och utvecklas, planerarna arbetar kontinuerligt för att skapa attraktiva och hållbara miljöer. Då är inte minst infrastrukturen viktig, som att skapa busskörfält, nya pendelparkeringar samt gång- och cykelbanor. Men hur många reser och vart reser man? Vilket är syftet med resan? Är det skillnad under sommar och vinter? Trafikanalys är en statlig myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Utgångspunkt är det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Läs mer

Kollektivtrafikbarometern – mäter medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern är en kvalitets-, attityd-, och resvaneundersökning för kollektivtrafikbranschen i syfte att löpande följa utvecklingen av medborgarnas nöjdhet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Läs mer

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer

Konjunkturinstitutet publicerar månatligen Konjunkturbarometern Hushåll, en del av Sveriges officiella statistik som också ingår i Europeiska kommissionens harmoniserade konjunkturbarometrar. Grunden är data från telefonintervjuer med ett väl definierat hushållsurval, med stora krav på jämförbarhet över tid.

Läs mer

Våga Visa

Kommunsamarbetet Våga Visa har under många år gemensamt arbetat med kvalitetsutvecklingsarbetet inom skolan. Som ett led i detta arbete behöver kvalitet mätas genom enkäter i förskola och skola där både elever, föräldrar och personal besvarar enkäten.

Läs mer

Inera ABs varumärkesmätning för 1177 Vårdguiden

Hur uppfattar allmänheten varumärket 1177 Vårdguiden? Som ett led i ett långsiktigt varumärkesarbete behöver Inera AB, som ägs av kommuner, regioner och landsting, förstå om allmänhetens attityd till och uppfattning om varumärket rör sig i önskad riktning.

Läs mer